Check out our Trust Centre

Netwerkzorg in de regio Rijnmond: wat bepaalt het succes?

Vanuit het streven naar optimale netwerkzorg wordt het organiseren van één regionaal coördinatiepunt steeds belangrijker. In de regio Rijnmond heeft men de laatste jaren telkens stappen gezet om de organisatie, processen en digitale ondersteuning rond transfers en de doorlopende samenwerking na overdachten te verbeteren.

In gesprek met Natasja van der Winden, regiobeheerder Enovation POINT bij Stichting Rijnmondnet en de drijvende kracht achter de techniek voor deze netwerkzorg, verdiepen we ons in deze vorm van regionale samenwerking en de succesfactoren.

Eén toegangspoort

In de regio Rijnmond is jaren geleden besloten om het aanbod van zorg vanuit de ziekenhuizen en de capaciteit van de VV&T-organisaties beter op elkaar af te stemmen. In plaats van vele telefoontjes en mailtjes is er gekozen voor één ‘toegangspoort’. Een regionaal coördinatiepunt, ook wel ReCo.

Het ReCo zorgt voor betere doorstroom van patiënten in de regio door onder andere eenduidige coördinatie en bemiddeling van de transfers. Dit betreft momenteel alle transfers voor tijdelijk verblijf vanuit de ziekenhuizen en vanuit de huisartsen, de thuiszorg en de spoed eerstelijns verblijf-verzoeken (ELV).

Uniforme werkwijze

Niet alleen organisatorisch zijn er stappen gezet, ook de werkwijze en digitale ondersteuning is geüniformeerd. Door met zijn allen gebruikt te maken van dezelfde oplossing (Enovation POINT) is een eenduidige manier van werken geïntroduceerd. Dit vermindert de registratielast en vereenvoudigt de uitwisseling van informatie tussen organisaties en applicaties.

Een bijkomend voordeel dat de laatste tijd steeds belangrijker wordt, zijn data-analyses over aantallen, zorgtypen en procestijden in de doorstroom van patiënten door de zorgketen. Door samen te werken vanuit één oplossing zijn we in staat om rapportages te maken en conclusies te trekken, aldus Natasja. “Ik kan namelijk wel ergens een gevoel bij hebben, maar als ik met cijfers aantoon dat een bepaald percentage van alle patiënten toch naar het ziekenhuis moest vanwege het capaciteitsgebrek, dan kunnen we veel betere gesprekken voeren”.

Natasja van der Winden Rijnmondnet POINT

Data en taal van de professionals

De analyses vanuit Enovation POINT helpen om gesprekken te voeren over de samenwerking in het zorgnetwerk. Waar liggen kansen om de juiste zorg op de juiste plek te leveren? Een simpele vraag, echter is in veel gevallen de werkdruk zo hoog dat het soms lastig is om te bezinnen hoe processen efficiënter kunnen worden ingericht. “De werkdruk zorgt ervoor dat men een bos wil kappen met een botte bijl, omdat er geen tijd is om de bijl te slijpen”.

De analyses helpen om inzichten te krijgen, maar de gesprekken met de professionals zijn essentieel. Het goed luisteren, snappen waar frustraties zitten en de taal spreken van de professionals die in het directe werkproces zitten, helpen om obstakels weg te nemen. De zorg is en blijft mensenwerk waarbij ratio (analyses) en gevoel even belangrijk zijn.

Doorlopende samenwerking

Een belangrijk uitgangspunt om mensen mee te nemen in verandering, is het hergebruiken wat je al hebt. In de regio Rijnmond heeft men dit uitgangspunt gebruikt bij de inbedding van doorlopende samenwerking in het zorgnetwerk, na een transfer. Betrokken zorgverleners vanuit het ziekenhuis en de VV&T werken nu ook samen in Enovation POINT voor onder andere complexe wondzorg, terminaal hartfalen, intraveneuze therapie thuis en transmurale zorgbrug.

Het ondersteunen van doorlopende samenwerking na een transfer is onmisbaar in de bredere trend van ziekenhuisverplaatste zorg. In het geval van de complexe wondzorg ervaarde men een gebrek aan informatie in de oude manier van werken. Nu werken de zorgmedewerkers met de benodigde wondzorginformatie in Enovation POINT samen aan circa 30  dossiers per maand.

Doorslaggevende factor

De regio Rijnmond geeft steeds meer invulling aan de ondersteuning van netwerkzorg en de coördinatie van integrale processen. Maar als we Natasja vragen wat uiteindelijk de doorslaggevende factor is dat zij bepaalde use cases, zoals de complexe wondzorg, wel oppakken en andere (nog) niet, dan is het antwoord ook simpel: “Alles hangt af van enthousiasme en timing. Een aantal mensen die als ambassadeurs op een bepaald moment ergens mee aan de slag willen. Zoals gezegd; het is en blijft mensenwerk”.